Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang


KINH ĐIỂN
LUẬN GIẢI
TỊNH ĐỘ
THIỀN HỌC
TỪ ĐIỂN
THƠ VĂN
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO
PHẬT HỌC CƠ BẢN
PHẬT GIÁO ĐỜI SỐNG
TÁC GIẢ & DỊCH GIẢ
TẠP CHÍ VĂN NGHỆ

   ĐẠI TẠNG KINH NHẬP MÔN
     Dịch Giả: Thích Viên Lý

                                                                           MỤC LỤC                                                         Tiếp 


 

PHẦN I
KINH ĐIỂN ẤN ĐỘ
 


7. Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh
Astạsàhasrikà-Prajnãpàramità-sùtra

10 quyển
Do Cưu Ma La Thập dịch
Đại Chánh Đại Tạng Kinh số 227


Kinh này thuộc một nhóm tên là “Bát Nhã Ba La Mật Kinh” (Prajnaparamita-sutra), vì chỉ có 10 quyển nên được gọi là “Tiểu Phẩm Bát Nhã Kinh”, còn 27 quyển khác cũng do ngài Cưu Ma La Thập dịch từ Bát Nhã Ba La Mật Kinh được gọi là “Đại Phẩm Bát Nhã Kinh.”

Ở Nhật Bổn, vì chịu ảnh hưởng 600 quyển “Đại Bát Nhã Kinh” do Huyền Trang dịch và bộ “Đại Phẩm Bát Nhã Kinh” nói trên do Cưu Ma La Thập dịch, cho nên công việc nghiên cứu bản “Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh” này đã bị thờ ơ.

Trên đại thể, bản kinh này chú trọng vào ý niệm “không” (sunyata), chủ đề chính của Bát Nhã Ba La Mật.

Nội dung của nó trùng hợp với một phần của Đại Bát Nhã Kinh, và thật sự là đã có một số những bản Hán dịch khác, như “Đạo Hạnh Bát Nhã Kinh,” “Đại Minh Độ Kinh,” “Ma Ha Bát Nhã Sao Kinh,” “Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh,” v.v...


                                                                      MỤC LỤC                                                     Tiếp 

                                                    

Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com